Bộ Xây dựng góp ý Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh