Khánh thành Nhà máy điện gió Mũi Dinh - Ninh Thuận