18 dự án, phần dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp được phát điện thương mại