Công nghệ điện mặt trời nổi – nguồn năng lượng tái tạo phổ biến của châu Á trong tương lai?