Luật mới giúp Pháp nhanh chóng tăng cường năng lượng mặt trời