Phát triển điện gió ngoài khơi cần chính sách sớm và đồng bộ