Đến nay đã có 55 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp được phê duyệt giá tạm