Thủ tướng: Không để thiếu điện, khủng hoảng năng lượng