Tổng Công ty phát điện 2 cần nghiên cứu khai thác các nguồn điện gió, điện mặt trời