Trình lần 6 Quy hoạch điện 8: Chưa cho phép triển khai 39 dự án/phần dự án