Hội thảo về công tác quản lý Nhà nước về phát triển cát nghiền trong xây dựng