Đất trong quy hoạch nông thôn mới có được phép xây nhà