Tập đoàn Amata mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam