Home >> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cơ cấu nhân sự:

Tổng số nhân sự: 310 người

  • Ban giám đốc: 3 người
  • Nhân sự quản lý: 25 người
  • Nhân viên văn phòng: 29 người
  • kỹ sư, giám sát: 60 người
  • Lái máy & công nhân: 192 người
Sơ đồ tổ chức khang đức