Ả rập xê út đang chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời