Thủ tướng Hun Sen bắt tay với các công nhân KHANG DUC I&C hôm khánh thành