Vận hành tối đa các công trình thủy lợi tập trung tiêu úng