Home >> Lĩnh Vực Hoạt Động >> Bê Tông Đúc Sẵn

  • Cọc Cừ Ván Bê Tông Dự Ứng Lực (SW).
  • Dầm U – T Bê Tông Dự Ứng Lực.
  • Cột Điện Bê Tông Cốt Thép Ly Tâm.
  • Cột Vuông Bê Tông Cốt Thép Thường và Dự Ứng Lực.
  • Các Cấu Kiện Bê Tông Đúc Sẵn Khác.

Liên hệ tư vấn:

Danh sách các thiết bị Khang Đức