Lựa chọn nhà đầu tư điện gió ngoài khơi: Kiến nghị UBND tỉnh được tham gia

Lựa chọn nhà đầu tư điện gió ngoài khơi: Kiến nghị UBND tỉnh được tham gia

Để lựa chọn đơn vị khảo sát điện gió ngoài khơi các nhà đầu tư kiến nghị, UBND tỉnh được tham gia phê duyệt dự án. Vướng mắc cho cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư Dự thảo Quy hoạch điện VIII đã đề ra mục tiêu phát triển 7 GW điện gió ngoài khơi (ĐGNK) đến năm...