KHO LẠNH

NHÀ MÁY CLK

Home >> Dự án >> DỰ ÁN KHO LẠNH NHÀ MÁY CLK

Thời gian thực hiện dự án: 2016.

Công việc thực hiện:

  • Hệ thống mương thoát nước:584m.
  • Đường nội bộ bê tông nhựa: 7125 m2.
  • Đường bê tông xi măng: 1986m2.
nhà máy clk

Pin It on Pinterest

Share This