VĨNH TÂN 4 

MỞ RỘNG

Home >> Dự án >> Vĩnh Tân 4 Mở Rộng

Thời gian thực hiện dự án: 2016 – 2017.

Công việc thực hiện: Đóng cừ larsen và lắp đặt hệ giằng cho Tường vây đường ống tuần hoàn.

Vĩnh Tân 4 Mở Rộng