Xây dựng Luật Năng lượng Tái tạo và thí điểm mua bán điện trực tiếp ở Việt Nam

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Xây dựng Luật Năng lượng Tái tạo và thí điểm mua bán điện trực tiếp ở Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về xây dựng khung khổ pháp lý liên quan đến năng lượng tái tạo và dự thảo cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng Tái tạo và khẩn trương nghiên cứu toàn diện kinh nghiệm quốc tế để rà soát nội dung dự thảo cơ chế thí điểm DPPA áp dụng ở Việt Nam.

Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về xây dựng khung khổ pháp lý liên quan đến năng lượng tái tạo và dự thảo cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp (DPPA). Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, cơ quan: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến của đại biểu tham gia cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có kết luận như sau:

Thứ nhất: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 2 năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 55). Chính phủ đã có Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 55. Trong đó, giao nhiệm vụ Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Luật Năng lượng Tái tạo, thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng Tái tạo theo nhiệm vụ Chính phủ giao và theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023.

Thứ hai: Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu toàn diện kinh nghiệm quốc tế và trong khu vực để rà soát nội dung dự thảo cơ chế thí điểm DPPA áp dụng ở nước ta bảo đảm phù hợp với khung khổ pháp lý hiện hành, tính khả thi và hiệu quả chung. Trên cơ sở đó, tổ chức hội thảo rộng rãi vào đầu tháng 4 năm 2023 để tham vấn ý kiến các bộ, ngành, tổ chức (trong và ngoài nước) và một số chuyên gia, nhà khoa học có liên quan để hoàn thiện cơ chế thí điểm DPPA.

Thứ ba: Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, xử lý theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến xử lý chuyển tiếp đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng song chưa được vận hành. Cụ thể là:

– Hướng dẫn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đàm phán/thỏa thuận về giá phát điện giữa các bên theo các quy định đã được Bộ Công Thương ban hành. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

– Rà soát các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và pháp luật có liên quan để xem xét, hướng dẫn về việc huy động tạm thời phát điện các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành trong thời gian các bên mua bán điện thực hiện đàm phán/thỏa thuận giá phát điện theo các quy định của Bộ Công Thương.

Theo: Tạp Chí Năng Lượng Việt Nam

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục