NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3

MỞ RỘNG

Home » Dự án » NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 2018.

Công việc thực hiện:

– Đóng cừ larsen và lắp đặt hệ giằng móng turbin.

– Đào móng turbin.

– Tường vây đường ống tuần hoàn

– Đào móng và lấp cát đường ống tuần hoàn.

– Đào móng Intake.

Pin It on Pinterest

Share This