NHIỆT ĐIỆN

VĨNH TÂN 4

Home » Dự án » Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Thời gian thực hiện dự án: 2016 – 2017.

Công việc thực hiện: Đóng cừ larsen và lắp đặt hệ giằng cho Tường vây đường ống tuần hoàn.

Vĩnh Tân 4 Mở Rộng

Pin It on Pinterest

Share This